نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه

 

برنامه ريزي : در مرحله برنامه ريزي ساختار شكست كار (WBS) و برنامه زمان بندي كلي اوليه تهيه ميشود:

WBS  يكي از پايه هاي اصلي در تهيه برنامه زمان بندي خواهد بود و براي دقت كار حداقل تا سطح 3 بايد تهيه شود. سطوح پايينترنيزدر صورت لزوم به تفكيك كار بايد تهيه شود.با تهيه WBS درصد وزني مشاركت هر فعاليت در پيشرفت فيزيكي پروژه تعريف خواهد شد. با استفاده از اين درصدهاي وزني نسبي نمودارهاي پيشرفت ماهانه و تجمعي (S-Curre) در هر دو حالت برنامه اي و واقعي تهيه ميشوند.

مشاور برنامه زمان بندي پروژه را بصورت يك شبكه يكپارچه كه كليه فعاليتها را دربرگيرد تهيه خواهد نمود.

برنامه تفصيلي اوليه از اين شبكه استخراج ميشود- مشاوريك سيستم معني داربراي تعيين پيشرفت فيزيكي تعريف كرده و پيشرفت فيزيكي پروژه را براساس اين سيستم بصورت دوره اي گزارش خواهد نمود.

سيستم اندازه گيري پيشرفت پروژه، كارفرما و مشاور را قادر ميسازد كه توصيه هاي لازم را به اعضاي تيم ارائه نمايد و فعاليتهاي اصلاحي و جبراني لازم را در هر مقطع پيش بيني و اجرا نمايند.

برنامه زمان بندي با استفاده از نرم افزار Microsoft Project 2003  يا نرم افزار Primavera Project Planner (P3) صورت مي پذيرد.

گرايشهاي پيشرفت پروژه با استفاده از نرم افزارهاي  Ms Officeتهيه ميگردد .

 

 

طراحی وب سایت : استودیو هوبان