نظام كنترل وتضمين كيفيت

خروجيهاي كنترل پروژه:

– برنامه زمان بندي كلي اوليه

– برنامه زمان بندي تفصيلي اوليه

– برنامه زمان بندي اصلاحي ماهانه

– گزارش پيشرفت ماهانه

– منحني هاي S (S-Curre) مالي و فيزيكي پروژه در دو حالت برنامه اي و واقعي

طراحی وب سایت : استودیو هوبان