لیست پروژه های انجام شده در زمینه ی راه و پل

1- راههاي ارتباطي و پل روگذر نيروگاه شهيد رجائي.

2- مطالعات مراحل اول و دوم راه ارتباطي شهر آتي ساز به بزرگراه شهيد چمران.

3- مطالعات تقاطع و پل بزرگ شهرك گلستان-اداره كل مسكن و شهرسازي استان فارس.

4- طراحي ديوارهاي حائل و ديوارهاي تكميلي پل دپو.

5- پروژه پل دپو واقع در بزرگراه فجر- شهرداري منطقه 9 تهران.

6- مطالعات مـراحل اول و دوم و سوم پـل جديـد گـدارلنـدر و راههـاي ارتباطي واقع در مسجد سليمان.

7- مطالعات و طراحي پل باقرآباد شهرداري قرچك ورامين.

8- طراحي ميدان و زيرگذر سه راهي كشت و صنعت مسير كمربندي جاده تهران-شهريار.

9- پروژه مطالعات و طراحي پل روگذر شهيد چمران و راههاي ارتباطي شهرداري شيراز.

10- مطالعات و طراحي پل زيرگذر ترمينال غرب تهران.

11- مطالعات و طراحي پل هاي منوريل ميدان صادقيه.

12- پروژه مطالعات سيويل و طراحي و محاسبات منوريل ميدان صادقيه تا فرودگاه مهرآباد.

13- مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح بلوار وحدت و بلوار کمربندی شیراز و پل دره ای بلوار وحدت با شاخه تنگ سرخ رودخانه خشک شیراز

14- مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غيرهمسطح جاده مخصوص كرج و خيابان شهيد ميرالي.

15- پروژه بررسي، كنترل و تقويت پل فلزي موجود گدارلندر- مسجد سليمان.

16- پروژه كنترل طراحي و ارزيابي عملكرد پل حقاني تهران.

17- پروژه بررسي و كنترل مطالعات پل بزرگ تهران-رودهن.

18- مطالعات کنترل مرحله دوم پل رودخانه شاه چای جاده ساوه شهرداری گلستان.

 

طراحی وب سایت : استودیو هوبان