پل روگذر شاخه تنگ سرخ رودخانه خشک

کارفرما : شهرداری شیراز (معاونت فنی و عمرانی)

پروژه : پل روگذر شاخه تنگ سرخ رودخانه خشک و تقاطع کمربندی و بلوار وحدت

پل بتنی از تیرهای پیش ساخته 4 دهانه 20 متری با رمپهای دو طرف ، در سال 1386 انجام شده است.

طراحی وب سایت : استودیو هوبان