مقاوم سازی 20 مدرسه

 

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

پروژه1 : مقاوم سازی 12 مدرسه از مناطق 1 ، 3 و 6 تهران جمعا حدود 23000 مترمربع زیربنا

انجام مطالعات مراحل اول و دوم مدارس قرارداد سال 1385 قسمت پایانی کار در حال انجام میباشد.

 

پروژه 2: مقاوم سازی 8 مدرسه از مناطق 3 ، 4 و 7 تهران جمعا حدود 17000 مترمربع زیربنا

انجام مطالعات مراحل اول و دوم مدارس قرارداد سال 1388 در حال انجام میباشد.

در مجموع40،000 مترمربع زیربنا

 

طراحی وب سایت : استودیو هوبان