برج بتنی نسترن 20 طبقه واقع در شهرک قدس (غرب )

کارفرما : شرکت عمران تکلار (وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی)

پروژه : برج بتنی نسترن 20 طبقه واقع در شهرک قدس (غرب )

مطالعات کنترل محاسبات پروژه در سال 1382

طراحی وب سایت : استودیو هوبان