مجتمع اداری ، تجاری ابریشم

کارفرما : شرکت کالا و خدمات شهر (شهرداری تهران)

پروژه : مجتمع اداری ، تجاری ابریشم ، ساختمان 13 طبقه اسکلت فلزی با زیربنا 12371 مترمربع

مطالعات کنترل و محاسبات پروژه در سال 1381

طراحی وب سایت : استودیو هوبان