ساختمان مرکزی سازمان عمران کیش

کارفرما : سازمان عمران کیش

پروژه : ساختمان مرکزی سازمان عمران کیش

انجام مطالعات ارزیابی عملکرد و تهیه طرح بهسازی ساختمان ، کنترل محاسبات و تهیه نقشه و دفترچه محاسبات در سال 1369

طراحی وب سایت : استودیو هوبان