مجتمع مخابراتی دوم تهران (L.C.T)

کارفرما : شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران

پروژه : مجتمع مخابراتی دوم تهران (L.C.T)

انجام خدمات مشاوره ای و اجرایی ، مطالعات مراحل اول ، دوم و سوم پروژه مجتمع مخابراتی دوم تهران  شامل ساختمان اصلی به مساحت 32000 مترمربع و ساختمانهای نیروگاه ، پلها ، منبع آب ، تلمبه خانه ، تصفیه خانه و کنترل و نگهبانی به مساحت 28300 مترمربع

این پروژه از سال 1367 شروع و در سال 1370 خاتمه یافته است.

طراحی وب سایت : استودیو هوبان