شرکت قطارهای مسافری رجاء

کارفرما : شرکت قطارهای مسافری رجاء

پروژه : مطالعات و تحلیل آسیب پذیری ساختمان مرکزی به مساحت 7000 مترمربع شامل 7 طبقه در تهران ، بلوار کریمخان زند

مطالعات مقاوم سازی مراحل اول و دوم در سال 1384

طراحی وب سایت : استودیو هوبان