مطالعات طراحی و نظارت پلهای ارتباطی شهرک دانشگاه

کارفرما : دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه : مطالعات طراحی و نظارت پلهای ارتباطی شهرک دانشگاه – مطالعات مربوط به پلهای مرکب اصلی و فرعی بر روی رودخانه جاجرود و شاخه های آن در تهران – شمشک – حاجی آباد در سال 1372

طراحی وب سایت : استودیو هوبان