مسکونی 7 طبقه برای تغییر کاربری

کارفرما : بیمارستان مرکز قلب تهران

پروژه : ساختمان مسکونی 7 طبقه برای تغییر کاربری برای بیمارستان

مطالعات کنترل سازه و محاسبات در سال 1384

طراحی وب سایت : استودیو هوبان