نظام مستند سازي و روش گزارش دهی

اين مشاور گزارشات عملكرد خود را به صورت مرحله اي، ماهيانه، نهايي ارائه خواهد نمود.گزارشهاي مرحله اي پس از اتمام هر مرحله از كار( خاتمه كار مطالعات فضاهاي مدارس) در چندين نسخه و همچنين به صورت نرم افزاري تحويل خواهد داد.

گزارشهاي ماهانه در پايان هر ماه در چند نسخه و همچنين بصورت نرم افزاري براي اطلاع كارفرما از ميزان پيشرفت كار ارائه و تحويل ميشود.

گزارشهاي نهايي با اعمال اصلاحات گزارشهاي مرحله اي و مطابق فرمت مورد نظر كارفرما در انتهاي پروژه به صورت جمع بندي از كل ابلاغها در چند نسخه و نيز به صورت نرم افزاري براي كارفرما ارسال ميشود.

 

طراحی وب سایت : استودیو هوبان