مرکز تحقیقات مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران

کارفرما : دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه : مرکز تحقیقات مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران

انجام خدمات مشاوره ای و اجرایی ، مطالعات مراحل اول ، دوم و سوم پروژه شامل ساختمان 5 طبقه به مساحت 5100 مترمربع زیربنا از سال 1376 شروع و در سال 1381 خاتمه یافته است .

 

 

طراحی وب سایت : استودیو هوبان